A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válaszolt arra a nyílt levelünkre, amelyet augusztusban az 52-es főút mellett kivágásra megjelölt fák ügyében írtunk, és amelyben felvetettük a vonatkozó kormányrendelet megváltoztatásának szükségességét.

Mint arról korábban írtunk, döbbenettel értesültünk róla, hogy az 52-es főút mellett, Kecskemét közelében rengeteg nagy fát kivágásra jelöltek meg, pusztán szemrevételezés után. A Zöld Küldetés Egyesület szerint az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 1998-as miniszteri rendelet elavult, és sürgős felülvizsgálatra, módosításra szorulna a fák védelme érdekében. Ma már más időket élünk, mint akárcsak 25 éve. A klímaváltozással minden egyes fa felértékelődik, az idős, gyökereikkel a mély talajrétegekbe hatoló nagy fák pedig kiemelt értéket képviselnek; ameddig nem veszélyeztetik a közlekedők biztonságát, mindenképpen meg kell őket őriznünk. Az ügyben levelet írtunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának, dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőknek és Szemereyné Pataki Klaudiának, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesterének, melyeket közzé is tettünk.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szeptember 12-én válaszolt is, a vállalat hozzájárult, hogy a levelet ugyancsak megosszuk a nyilvánossággal. A levelet szó szerint idézzük:


Tisztelt Zöld Küldetés Egyesület!

Ahogyan levelében említette, napjainkban a környezetvédelem szempontjait figyelembe véve a növényzet és ezen belül a fák védelme fontos, prioritást jelentő kérdés, nincs ez másképp a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szemléletében sem. Az út környezetében tervezetten elhelyezett növényzet sokrétű funkciót lát el, mely az úton közlekedők optikai vezetésétől a zaj- és szélvédelmen át a hóvédműként történő alkalmazásig terjed, a teljesség igénye nélkül. A helyi oltalom alatt álló, vagy az út mentén, de Nemzeti Park területén található faegyedek megóvására társaságunk is külön figyelmet fordít.

Az Ön által hivatkozott 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet mellékletének 3.8 pontjában megfogalmazottak legfontosabb eleme, hogy „a forgalomra veszélyes fák kivágása iránt intézkedni kell”. Ez a pont 25 éve sem volt elavult, és napjainkban sem az. A közúthálózat fenntartása nem pusztán feladatokkal, hanem felelősségvállalással jár a közlekedésben részt vevők irányába, ez vonatkozik az út mentén elhelyezkedő növényzet kezelésére is. A közutak mentén elhelyezkedő nagyméretű faegyedek nem pusztán kidőléssel okozhatnak anyagi kárt, vagy súlyosabb esetben személyi sérüléssel, halállal járó közlekedési baleseteket. Az 50-60 cm, valamint azt meghaladó törzsátmérőjű fák olyan méretű, tömegű vázágakkal rendelkeznek, melyeknek leszakadása, letörése és útra hullása már önmagában is óriási baleseti potenciált jelent. Az említett korú fák a természetes ágszelekciójuk következtében is hullatnak nagyméretű ágakat az útra és környezetére, sajnálatos módon az elmúlt évek aszályos vegetációs időszakai ezeket a folyamatokat felgyorsították. A szélsőséges időjárás sok esetben vezet intenzív, nagy széllel, illetve ami még kedvezőtlenebb, hatalmas széllökésekkel járó viharok kialakulásához, ez a veszélyes vázágak szempontjából újabb kockázati tényezőt jelent.

A fent említett faproblémák – a közúti közlekedés biztonságának figyelembevételével – szemrevételezéssel megfelelően megállapíthatók. A száraz vázágak, több faegyed esetében a korhadt ágtövek, törzs- vagy tő, koronaalap korhadások, fizikai sérülések kívülről is könnyen észrevehetők.

Egyúttal érdemes az erdészeti túltartás szempontjait figyelembevéve elvégezni a közút menti fák vizsgálatát. Tapasztalati úton tudjuk, hogy a nyár és platánfák faanyaga bizonyos kor felett jelentősen károsodik, a fák törzsének belsejében egyre nagyobb mértékű korhadás tapasztalható, állékonyságuk fokozatosan csökken.

Levelében kiemelt, az 52-es főút Kecskemétre bevezető, ám még külterületi szakaszán elhelyezkedő nyár, szürke nyár és platán faegyedek éppen a fent felsorolt, jól felfogható baleseti kockázatok miatt kerültek kijelölésre az idei év fafelmérése során. Az adott fasor esetében is évente több, kárigénnyel járó bejelentés érkezik társaságunkhoz, továbbá hetente érkezik panasz a közlekedők, illetve a lakosság részéről űrszelvénnyel, belógó ágakkal, veszélyes dőlésű, kerítést vagy házat veszélyeztető fákkal kapcsolatban.

A FAKOPP- műszer használata olyan esetekben indokolt, ahol a szemrevételezés során nem egyértelműen megállapítható a fa állapota, ezen felül minden egyes út menti faegyed műszeres vizsgálata a közel 31 000 km országos közúthálózaton beláthatatlan munkaerő- és eszközigényeket támasztana. Kiemelten kezelt fasorok és egyedek esetében társaságunk is alkalmazza a műszert, az 52. sz. főút menti fasor esetében is kontrollméréseket végeztünk az egészségügyi állapot pontosabb meghatározása érdekében.

A számozás a forgalomra – kisebb vagy nagyobb mértékben – veszélyes fákat jelöli, és a dokumentálás elengedhetetlen része. A felmérés során az egyedek paraméterei, illetve az egészségügyi és fizikai állapotukat leíró, betegségre, sérülésre vonatkozó jegyek kerülnek rögzítésre, úgy, mint száraz vázágak, csúcsszáradás, tő- vagy ágkorhadás, megdőlés, baleseti sérülés, túltartottság stb. A felmérés nyomán beavatkozás, konkrét intézkedés nem került meghatározásra. A magas forgalombiztonsági kockázatú egyedek esetében kerülhet sor kivágásra, ez esetben is több éves távlatban, ütemezetten végzik el társaságunk szakemberei vagy szerződött partnereink a feladatot. Ahol erre lehetőség adódik gondoskodunk a fák ápolásáról, koronaalakításról a rendelkezésünkre álló források figyelembevételével.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a felújított szakaszok és újonnan épülő utak környezetében a növénytelepítésre. Az elhelyezett fák és cserjék ápolása fontos üzemeltetési feladatunk. Az aktuális útügyi szabályozások a növényzettelepítés- és gondozás szempontjából is a modern közlekedési szemléletek szerint kerültek kialakításra, melyeket betartunk. A faegyedek pótlása vonatkozásában az 52. sz. főút menti fasor esetében is az e-ÚT 08.03.21 Külterületi közutak menti fásítás szabályozása a mérvadó. A közút kezelője nehéz helyzetben van, mert a műszaki és forgalombiztonsági szempontok miatt alkalmazandó védőtávolságok okán korlátozottak a növénytelepítés lehetőségei. Társaságunk törekszik a korábban is említett útesztétikai, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével minden fél számára megfelelő megoldást nyújtani.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai a leírtak tükrében balesetvédelmi, életvédelmi és értékvédelmi szempontokat figyelembevéve, az említett 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet mellékletének 3.8 pontjában leírtaknak megfelelően a fák kétévenkénti szemrevételezésével és kijelöléssel a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek tesznek eleget. A balesetmentes közlekedés mindegyikünk érdeke.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel,

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Kategóriák: Hírek